• MATTI HELIMO

  • Kasvatustieteiden maisteri
  • 41-vuotta
  • Kahden lapsen isä
  • Tampereen kaupunginvaltuutettu
  • Sivistys- ja kulttuurilautakunnan varapuheenjohtaja
  • OAJ Pirkanmaan puheenjohtaja
  • Pääluottamusmies Opettaja
  • Tahmela

 

 

 

Puolustan koulutusta, kasvatusta, tutkimusta ja sivistystä. Sisäilmaongelmat on ratkaistava.

Edistän lasten&nuorten liikuntaa, urheilua ja kulttuuria. 

Tuen maakuntaan siirtyviä koulutuksen tukipalveluja.

 

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä maakunnille, tulee sivistyspalveluista suurin osa kuntien tehtäviä. Maakunnille siirtyy lasten tärkeitä tukipalveluja, kuten terveydenhoitajat, kuraattorit ja psykologit. Ongelmia tulee ennaltaehkäistä ja välttää kalliit korjaavat toimet.

Tuoreen OECD-alueen koulutusjärjestelmiä vertailevan tutkimuksen mukaan maamme erityisongelmana on suuri työelämän ulkopuolella olevien joukko. Suomessa kouluttautuminen parantaa työllistymistä enemmän kuin muissa maissa. Ilman tutkintoa työllistymismahdollisuudet ovat poikkeuksellisen kehnot. 2. asteen tutkinto puuttuu 600 000 suomalaiselta ja heistä vain 40% käy töissä. Tutkintoa vailla olevista nuorista aikuisista 50% on työelämässä, kun tutkinnon suorittaneista työelämään on päässyt kiinni 75%. Opetuksen painopisteen siirtyessä työpaikoille, on opettajan tukea ja ohjausta opiskelijalle vahvistettava, jotta pudokkaita olisi mahdollisimman vähän. 

 

Suomessa satsaukset koulutuspolun alkuun ovat Pohjoismaiden alhaisimmat, vaikka rahoituksen kohdentaminen sinne olisi kaikkein vaikuttavinta. Ennaltaehkäisevät panostukset koulutukseen vähentävät sosiaali- ja terveysmenoja. Erityistä huolta Pirkanmaalla aiheuttavat ylisuuriksi kasvaneet ryhmät sekä vähentynyt opetuksen määrä. Sopivan kokoisissa ryhmissä ongelmia syntyy vähemmän, ne on helpompi havaita sekä antaa tarvittavaa tukea. Opettajien työssäjaksamiseen ja täydennyskoulutukseen on panostettava. Tällä hetkellä koulutukseen hakeutuva opettaja ei saa monin paikoin ottaa sijaista itselleen, mikä hillitsee halua kouluttautua. Oppilaita ei haluta jättää ilman omaa opettajaa. 

 

Suomen menestys rakentuu korkeaan osaamiseen. Koulutuksen ja kasvatuksen laadun parantaminen on koko kansakunnan etu. Tällä hallituskaudella on, asiantuntijoiden varoituksista huolimatta, leikattu koulutuksesta miljardeja. Kärkihankkeiden verraten pienet panostukset eivät isoa kuvaa muuta. Opetusalan lainsäädäntö on väljää ja koulutuksen järjestäjillä myös suuri vastuu laadusta. Lainsäädäntöä uudistettaessa v. 1998 koulutuksen järjestäjille asetettiin velvoite arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta. 

Haastan kaikki Pirkanmaan kunnat laatimaan kaikille koulutusasteilleen laatukriteerit ja varmistamaan niiden toteutuminen. Hyviä käytänteitä ja parantamisen varaa on kaikilla. Juhlapuheiden sijaan tarvitaan tekoja, sillä 100-vuotiaassa Suomessa koulutus on tärkeämpää kuin koskaan.

Facebook